Skip to content

Concert Live Recordings

Guzheng Solo – Fisherman’s Song at Dusk
Guzheng Quartet – Impression of White Snake (Guzheng: Yun Liu, Hanna Jung (student of Yun Liu), Christina Wu (student of Yun Liu), Iris Jiang (student of Yun Liu); Percussion: Tsai-Chien Lee; Adaptation: Yun Liu, Tsai-Chien Lee)
Soprano Solo – Parting at the Yang-Guan Gate (Soprano: Jinghan Zhang; Guzheng: Yun Liu; Guzheng accompaniment arrangement: Yun Liu)
Guzheng Solo – High Mountains and Flowing Water (Genre: Zhejiang)
Guzheng Solo – Romantic Breeze of Spring (Guzheng: Hannah Jung (student of Yun Liu); Piano: Yun Liu; Percussion: Tsai-Chien Lee)
Guzheng Solo – Song of Mulberry Field of Qin
Guzheng Ensemble – Melodies from the Silver Screen (Guzheng: Yun Liu, Hannah Jung (student of Yun Liu), Anjie Liu (student of Yun Liu); Lead percussion Tsai-Chien Lee)
Erhu & Guzheng – Love Song of Honglou (Erhu by Ziqian Xu)
Guzheng Solo – High Mountains and Flowing Water (Genre: Shandong)
Vocal Trio and Guzheng Ensemble – Jasmine Flower (Vocal: Nicole Landry, Lily Yang, Wenyi Shan; Guzheng: Yun Liu, Hannah Jung (student of Yun Liu), Christina Wu (student of Yun Liu); Percussion: Tsai-Chien Lee; Vocal arrangement: Jiajun Hong; Accompaniment arrangement: Yun Liu, Tsai-Chien Lee)
Guzheng Solo – Celebrating the Lantern Festival